Більче-Золотецька громада
Тернопільська область, Чортківський район

РЕГЛАМЕНТ 2 частина

Дата: 04.12.2020 16:34
Кількість переглядів: 610

 Стаття 10. Депутатські групи.

1. Депутати можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради. Членство депутата Ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з 3 (трьох) депутатів Ради. Депутати, які входять до складу депутатської групи на зборах, обирають голову депутатської групи.

3. Депутатська група реєструється Радою за поданням голови депутатської групи, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, прізвища, імені та по батькові голови депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Після відповідного оформлення повідомлення, підписаного усіма учасниками групи, про утворення депутатської групи головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про реєстрацію такої депутатської групи, її кількісний та персональний склад. 

У разі змін у персональному та кількісному складі групи або її розформуванні, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради.

4. Депутатські групи мають право:

4.1. на пропорційне представництво в постійних і тимчасових контрольних комісіях Ради. Депутат, який одночасно є членом депутатської фракції та депутатської групи самостійно визначає у депутатській фракції чи групі має враховуватись його кандидатура для пропорційного представництва;

4.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

4.3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4.4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;

4.5. на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи;

4.6. інші права, передбачені законами України.

5. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. Діяльність депутатської групи припиняється згідно законодавства  у наступних випадках:

5.1. у разі вибуття окремих депутатів Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною другою цієї статті;

5.2. у разі прийняття депутатами Ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

5.3 після закінчення строку, на який депутати Ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень Ради.

Стаття 11. Депутатські фракції

1. Депутати мають право об’єднуватись у депутатські фракції. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами Ради.

Депутати, які входять до складу депутатської фракції, на зборах обирають голову депутатської фракції.

Депутатська фракція складається не менш як з 3 (трьох) депутатів Ради.

2. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Після відповідного оформлення повідомлення, підписаного усіма учасниками, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний та персональний склад.

У разі змін у персональному та кількісному складі фракції або її розформуванні, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради.

3. Депутатські фракції мають право:

3.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;

3.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3.3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

3.4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції;

3.5. на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції при розгляді одного питання може бути оголошено не більше ніж дві перерви підряд;

3.6. здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Стаття 12. Сільський голова.

1.Сільський голова є головною посадовою особою Більче-Золотецької територіальної громади.

2. Сільський  голова обирається територіальною громадою у порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради.

4. Повноваження Сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

5. При здійсненні наданих повноважень Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед Радою.

6. На вимогу не менше половини депутатів за рішенням Ради Сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у визначений Радою термін.

 

Стаття 13. Повноваження Сільського голови.

1. Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її  як юридичну особу.

2. Повноваження Сільського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади та цим Регламентом.

Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад  в порядку передбаченому законодавством України,  

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

16) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

18) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

 21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

3. Сільський  голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її  виконавчого комітету.

4. На Сільського голову поширюються повноваження та гарантії  депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос Сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

5. Сільський  голова у межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, а також у строки, передбачені чинним законодавством, підписує рішення Ради та її виконавчого комітету.

6. Повноваження Сільського голови достроково припиняються у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.

7. На Сільського голову поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 

 Стаття 14. Секретар Ради та його повноваження

1. Секретар Ради є посадовою особою Ради, працює в Раді на постійній основі і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2. Секретар Ради обирається за пропозицією Сільського голови з числа її  депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради за пропозицією Сільського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Повноваження секретаря Ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

Секретар Ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4.  Секретар  ради  за  пропозиціями  відповідних  комісій  ради  організовує  планування  роботи з підготовки проєктів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про  готовність  проєктів  рішень  та  інших  актів  до  розгляду,  вносить  відповідні  пропозиції  на  розгляд Більче-Золотецького сільського голови. 

5. На секретаря Ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 

Стаття 15. Староста

1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією Сільського голови.

2. Староста є членом виконавчого комітету Ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

3. Порядок організації роботи старости та його повноваження визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим Радою.

4.При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний Сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Радою термін.

5. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Стаття 16. Постійні комісії Ради.

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії Ради у своїй роботі керуються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Положенням про постійні комісії Більче-Золотецької сільської ради.

2. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень.

Кількість  членів постійної комісії  не  може  бути  більшою від  третини  складу  ради  та  меншою  трьох  депутатів  ради. 

Повноваження  постійних  комісій  ради,  порядок  їх  створення  та  діяльності  визначаються  чинним  законодавством,  цим  Регламентом  та  затвердженим рішенням Ради Положенням  про  постійні комісії ради.

3. Постійна комісія діє у складі голови та членів комісії. Голова та члени постійної комісії обираються Радою. Всі інші питання роботи комісії, в т.ч. обрання заступника голови та секретаря, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.

4. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

5. Депутати зобов’язані увійти до складу однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутати можуть бути обрані, переведені (виведені зі складу однієї з постійних комісій Ради та введені в склад іншої постійної комісії Ради) за рішення Ради. Питання про переведення депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані Сільським головою, головою депутатської фракції (групи) та самим депутатом.

6. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою.

7. Робота постійних комісій Ради, відбувається у приміщеннях апарату Ради та виконкому або інших приміщеннях, які забезпеченні технічною можливістю здійснення фіксування ходу засідання технічними засобами.

8.За наявності технічних можливостей здійснюється звукозапис ходу засідань  постійних комісій фонограма. Запис засідань постійних комісій, записаний на носіях електронної інформації, зберігаються секретарем Ради протягом строку повноважень Ради.

Фонограма є невід’ємною частиною протоколу комісії та підлягає оприлюдненню у встановленому порядку.

9. У Більче -Золотецькій  раді утворюються і функціонують такі постійні комісії Ради:

1)Постійна комісія з питань  законності, протидії корупції, правопорядку , соціальної політики, регламенту та депутатської етики ;

2) Постійна комісія з питань планування , фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку ;

3) Постійна комісія з питань освіти, фізичного виховання, і спорту, культури , иолоді і охорони здоров’я та соціального захисту ( комісія з гуманітарних питань) ;

4)Постійна комісія з питань  житлово-комунального господарства,комунальної власності ,  промисловості, підприємництва транспорту , зв’язку та сфери послуг;

5)Постійна комісія з питань земельних відносин, благоустрою , будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки ( земельна комісія) .

10. Усі інші питання організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою, та чинним законодавством України.

 

Стаття 17. Робочі органи сесії Ради

1. Робочим органом сесії Ради є лічильна комісія та може бути редакційна комісія, що обираються з числа депутатів Ради.

2. Лічильною  комісією  є  робочий  орган  сесії  ради,  що  створюється  для  підрахунку  голосів депутатів під час голосування. 

3. Лічильна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого більшістю депутатів від їх загального складу. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову та може обрати заступника та секретаря комісії.Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

6. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки, відкритим поіменним голосуванням шляхом висловлення депутатом своєї позиції щодо прийняття рішення («за», «проти», «утримався»), а також проводить таємне голосування.

7. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії  Рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

8. За дорученням Ради функції лічильної комісії може виконувати секретар Ради.

 

Стаття 18. Виконавчі органи Ради.

1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

2. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку.

3. Відповідно до положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за пропозицією Сільського голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату Ради та її виконавчих органів.

4. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників сільського голови та старост вносить на розгляд і затвердження Ради Сільський голова. Перед внесенням на розгляд Ради кандидатур заступників сільського голови, старост та інших членів виконавчого комітету, вони обговорюються депутатських фракціях (групах), які при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

При поданні кандидатур старост Сільським головою може бути врахована думка жителів відповідного старостинського округу щодо цих кандидатур.

5. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, мають право отримати відомості щодо цих кандидатур. Претенденти на посади заступників сільського голови, старост можуть виступати на пленарному засіданні, відповідати на запитання депутатів на пленарному засіданні.

6. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

7. Питання щодо звільнення заступників сільського голови ініціює Сільський голова. Заступник сільського голови може бути звільнений за рішенням Ради.

8. Питання про звільнення із займаних посад заступників сільського голови, інших змін у складі виконавчого комітету, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам сільського голови і членам виконавчого комітету повинно бути надане слово для виступу.

9. Виконавчі органи Ради, підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами Ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь