A A A K K K
для людей із порушенням зору
Більче-Золотецька громада
Тернопільська область, Чортківський район

РЕГЛАМЕНТ

                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                           рішення  Більче-Золотецької

                                                                                                                                              сільської ради

                                                                                                     від 26.11.2020 року № 28

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

 БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКОЇ

        СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

РЕГЛАМЕНТ

Більче-Золотецької сільської ради восьмого скликання

 

РОЗДІЛ І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Більче-Золотецька сільська  рада - представницький орган місцевого самоврядування.

1. Більче-Золотецька сільська  рада (далі - Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», статутом територіальної громади Більче-Золотецької сільської ради  , Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

Рада є юридичною особою, має власну гербову печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.

Рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади Більче-Золотецької сільської ради .

2. Регламент Більче-Золотецької  ради восьмого скликання (далі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень Ради, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань сесій ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради,  порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.

 Загальний склад Ради восьмого скликання – 22 (двадцять два) депутатів.

 Дотримання цього Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів Ради, Більче-Золотецького сільського голови  (надалі – Сільський  голова), Секретаря Ради, органів Ради (тимчасових контрольних та постійних депутатських комісій, депутатських груп і фракцій), членів територіальної громади, інших фізичних та юридичних осіб.

 

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради                                                         1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у сесійній залі Ради по вул. Махнівка, 101 у с. Більче-Золоте.                                                                                2. Пленарні засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.

 

3. Робота Ради та її діловодство здійснюється українською мовою.

 

 Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1. Рада, як представницький орган місцевого самоврядування, керується у своїй роботі принципами гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.

2. Прозорість та відкритість роботи Ради забезпечується через розміщення на офіційному сайті Ради усієї відкритої інформації, зокрема:

2.1. Інформації про депутатів Ради:

- відомостей про усіх депутатів Ради;

- контактних даних депутатів Ради та графіку і місця приймання виборців;

- партії,  від яких обрані депутати, та їх приналежність до фракцій і груп в Раді.

2.2. Інформації про пленарні засідання сесій Ради:

- оголошення про дату скликання сесії Ради;

- проєкти порядку денного та проєкти усіх рішень, що виносяться на розгляд Ради;

- результати реєстрації депутатів перед пленарним засіданням Ради;

- результати поіменного голосування по кожному питанню порядку денного, окрім результатів таємного голосування та голосування в закритому режимі;

-  рішення, прийняті Радою.

2.3. Інформації про роботу постійних і тимчасових контрольних комісій Ради:

- текст положення про постійні комісії Ради;

- персональний склад постійних комісій Ради із зазначенням голови, заступника та секретаря комісії і їх контактних телефонів;

- графік засідань комісій перед кожною сесією Ради;

- висновки і рекомендації постійних комісій Ради;

- звіти про роботу тимчасових контрольних комісій Ради.

3. Відповідальний структурний підрозділ апарату Ради та виконавчого комітету (далі – Відповідальний підрозділ)у 3-денний термін після підписання Сільським головою надсилає для публікації визначені Радою рішення сільської Ради у встановлених Радою засобах масової інформації.

4. Відповідальний підрозділ постійно інформує громадськість через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради про діяльність керівництва та депутатів Ради.

Відповідальні працівники апарату Ради та її виконавчого комітету зобов’язані на вимогу депутата Ради розповсюдити інформацію про проведені ним заходи чи ініційовані ним проєкти рішень.

5. Відповідальний підрозділ здійснює прийом письмових звернень до депутатів.

Особистий прийом громадян депутати Ради можуть проводити в адміністративних приміщеннях Ради, не перешкоджаючи поточній діяльності працівників апарату Ради та виконавчого комітету, інших виконавчих органів.

Відповідальний підрозділ допомагає громадянам в користуванні офіційним сайтом  Ради.

6. Для забезпечення участі громади у прийнятті рішень Рада залучає громадян до процесу вивчення конкретних питань та підготовки проєктів рішень по них. Для цього інформація про питання, що виносяться на розгляд постійних та тимчасових контрольних комісій і засідань Ради попередньо оприлюднюється на офіційному сайті Ради.

7. Громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, ініціативні групи, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання направляють в Раду відповідне звернення з мотивацією своєї участі. Сільський  голова або Секретар Ради, розглянувши таке звернення, приймає рішення про форму участі зацікавлених осіб у розгляді конкретного питання (організовує окрему зустріч чи круглий стіл, запрошує на засідання профільної постійної чи тимчасової контрольної комісії, запрошує на пленарне засідання сесії Ради.

8. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом присутності представників засобів масової інформації, запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні Ради та засіданнях її органів.

9. Організація висвітлення діяльності Ради, її органів та посадових осіб покладається на визначений Радою підрозділ апарату Ради та виконавчого комітету для висвітлення її діяльності.

10. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фотозйомки та звукозапису , а також, за рішенням Ради, транслювання засідань по радіо, через гучномовці за межі будинку Ради. Засідання ради можуть транслюватися он-лайн в мережі Інтернет, на офіційному сайті Більче-Золотецької  сільської ради ( site:bilche-zolotecka-gromada.gov.ua ).

Всі рішення Ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному сайті Більче-Золотецької сільської ради, крім тих, що містять таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом (стосовно таких рішень публікується дата, номер та назва).

11. Прозорість в роботі Ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій Ради та постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів Ради за умови дотримання ним встановленого порядку та режиму.

Право члена територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні Ради може бути обмежено лише за умов відсутності вільних місць або відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, інформації з обмеженим доступом, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

12. Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні Ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії на засіданнях цих комісій. За умови прийняття процедурного рішення про надання слова запрошеному, головуючий надає йому слово для виступу.

13. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є її депутатами (за винятком технічних працівників), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

 

 Стаття 4. Встановлення Державного прапора і Державного герба України та прапора і герба територіальної громади

  1. На будинку Ради встановлюється постійно піднятий Державний прапор

України.

  1. На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор і Державний герб України та прапор і герб територіальної громади (за наявності). Порядок використання прапора та герба територіальної громади може встановлюватись за рішенням Ради окремим положенням.

 

 РОЗДІЛ II.ДЕПУТАТ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

 

 Стаття 5. Правові засади діяльності, набуття і строк повноважень депутатРади

1. Порядок  діяльності  депутата  Ради,    його  права,  обов'язки  та    повноваження  регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  Законом  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад»,  «Про  службу  в  органах  місцевого         самоврядування», «Про запобігання   корупції»,  «Про       доступ до публічної  інформації», іншими законами України та цим Регламентом. 

2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі  загального,  рівного  і  прямого  виборчого  права  при  таємному  голосуванні  на  відповідних  місцевих виборах.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково та його можна достроково відкликати за народною ініціативою відповідно доЗакону України «Про  статус  депутатів  місцевих  рад».

3. Повноваження  депутата  Ради  починаються  з  моменту  офіційного  оголошення  підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої  сесії  Ради  і  закінчуються  в  день  відкриття  першої  сесії  цієї  Ради  нового  скликання,  крім  передбачених Законом України «Про  статус  депутатів  місцевих  рад» випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради. 

4. Депутат  Ради  є  повноважним  і  рівноправним  членом  Ради  як  представницького  органу місцевого самоврядування.  

 

Стаття 6. Права депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус  депутатів  місцевих  рад», іншими законами.

2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких його обрано. Кожен депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат Ради має право:

3.1. обирати і бути обраним до органів Ради;

3.2.офіційно представляти виборців у Раді та її органах, органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форм власності;

3.3. пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

3.4. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3.5. вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

3.6. вносити на розгляд Ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;

3.7. висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

3.8. порушувати питання про недовіру Сільському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

3.9. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

3.10. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

3.11. порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

3.12. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати інформацію;

3.13. ознайомлюватися з текстами виступів у фонограмах чи протоколах засідань Ради та її органів;

3.14. оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій як власних, так і від депутатських фракцій (груп) та громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

3.15. об’єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту;

3.16. на невідкладний прийом посадовими особами Ради та місцевих органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сіл громади, з питань депутатської діяльності;

3.17.оприлюднювати результати власної депутатської діяльності, роз’яснювати свою позицію та інформувати про роботу Ради в порядку, встановленому Радою;

3.18. знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування територіальної громади, та робити виписки, копіювання цих документів;

3.18. на сприяння з боку місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування,  їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм  власності  шляхом  надання  приміщень для проведення прийому громадян, зустрічей з виборцями та звітів перед виборцями.

4. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.

5. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються цим Регламентом та чинним законодавством України.

Діяльність депутата в Раді включає: 

а) участь у пленарних засіданнях Ради; 

б)  участь  у  засіданнях  постійних  комісій,  тимчасових  контрольних  комісій  Ради,  їх  підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні  будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу; 

в) виконання доручень Ради та її органів; 

г) роботу над проєктами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських  повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

 

Стаття 7. Обов’язки депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

1. Депутат Ради зобов’язаний:

1.1. дотримуватись Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

1.2. брати участь у роботі сесій Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, сприяти виконанню їх рішень;

1.3. виконувати доручення Ради та її органів; інформувати їх про виконання доручень;

1.4.підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;

1.5. не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців;

1.6. брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

1.7. вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

1.8. вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

1.9. періодично, але не менше 1 (одного) разу на рік, звітуватись перед виборцями та Радою про свою роботу. Звітування здійснюється депутатом із дотриманням вимог ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та вимог цього Регламенту.

2.   Депутат   Ради   зобов'язаний   зареєструватися   і   бути   присутнім   на   пленарних  засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

3. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов’язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством.

4. Депутати ради зобов’язані регулярно проводити зустрічі із виборцями. Такі зустрічі можуть організовуватись як на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, так і в громадських місцях та під час публічних зібрань громадян. Про час та місце проведення таких зустрічей депутат може повідомити Відповідальний підрозділ, який в свою чергу забезпечує розміщення відповідної інформації на офіційному сайті.

Результати таких зустрічей, конкретні пропозиції та проблеми, що були порушені громадянами можуть розглядатися депутатами на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради.

 

 Стаття 8. Підзвітність депутатів Ради.

1. Кожен депутат Ради зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями та об’єднаннями громадян.

2. Звітування депутатів, зокрема, реалізовується через:

публікацію тексту звіту на офіційному сайті Ради;

публічні зустрічі з виборцями.

3.Рада, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам Ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату Ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення.

4. Депутат Ради має право інформувати Раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу Ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

 

Стаття 9. Депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

1. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, Сільського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.

2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

3. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

4. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.

5. При здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на невідкладний прийом посадовими особами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, а також право вимагати припинення порушень законності і відновлення правопорядку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь